Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych powierzył Pani Joannie Jorasz – Netter,
z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących osobom,
których dane dotyczą na mocy RODO.

Adres poczty elektronicznej: iod@rzr.poznan.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bukowska 11/6, 60-809 Poznań