LUSTRACJA

Zgodnie z art. 92 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze istnieje ustawowy obowiązek poddania się lustracji raz na 3 lata.

Lustracja obejmuje badanie LEGALNOŚCI, GOSPODARNOŚCI i RZETELNOŚCI działania Spółdzielni.

Związek Rewizyjny przeprowadza lustrację dla swoich Członków w ramach opłacanej składki członkowskiej, w przypadku banków spółdzielczych które nie są członkami ZRBS lustracja jest płatna.

Protokół z lustracji ma moc dokumentu urzędowego, występują w nim zalecenia dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
Lustracja jest odmienna od innych kontroli, ponieważ z założenia ma charakter instruktażowy, doradczy i informacyjny, dlatego też leży w interesie samych członków.

 

AUDYT

Drugim filarem działalności Związku Rewizyjnego jest przeprowadzanie czynności rewizji finansowej – głównie ustawowe badanie sprawozdań finansowych.
Związek Rewizyjny decyzją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 14.10.1997r. został wpisany na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 1671.
Obecnie czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego są realizowane w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem serwera FTP udostępnionego przez Związek.

Podstawowe korzyści jakie daje współpraca Banków Spółdzielczych ze Związkiem jako audytorem to:

EKSPERTYZY

Stała współpraca Związku z zespołami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa i finansów umożliwia świadczenie usług w zakresie udzielania indywidualnych konsultacji w zakresie działalności statutowej banków.

INSTRUKTAŻ i DORADZTWO

Działalność doradcza Związku kształtowana jest w oparciu o zapotrzebowanie członków Związku na podstawie informacji pozyskanych w trakcie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych i lustracji oraz uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.

SZKOLENIA

Odrębny pion działalności Związku Rewizyjnego stanowią specjalistyczne seminaria z zakresu rachunkowości, podatków, prawa spółdzielczego i prawa pracy. Wszystkie seminaria mają wysoki poziom merytoryczny z uwagi na zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów posiadających również umiejętności dydaktyczne.

Związek proponuje następującą tematykę seminariów: