Polityka jakości firmy audytorskiej
– Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych działa w obszarze bankowości spółdzielczej w zakresie przeprowadzania lustracji, wykonywania czynności rewizji finansowej w szczególności badań i przeglądów sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego, prowadzenia działalności o charakterze doradczym, szkoleniowym i wydawniczym.

Chcemy nasze cele realizować w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami zawodowymi.

Działalność Związku Rewizyjnego oparta jest na ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług realizowanych przez proces szkolenia kadry i firm współpracujących.

W celu realizacji zadań wynikających ze standardów zawodowych Zarząd przyjmuje odpowiedzialność za jakość badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych firmy audytorskiej.

Uznajemy jakość usługi za element kluczowy przy realizacji zlecenia.

Zarząd w spójności z polityką przygotowuje procedury w zakresie zapewnienia jakości świadczonych usług, a także inicjuje zachowania zmierzające do zbudowania i utrzymania kultury działania wszystkich pracowników ukierunkowanej na jakość, aby sprawozdania sporządzane w imieniu Związku Rewizyjnego lub partnerów odpowiedzialnych za zlecenie były odpowiednie do danych okoliczności.

Zapewniamy o przestrzeganiu przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu szczególnego wymogu dotyczącego niezależności i rotacji partnera odpowiedzialnego za zlecenie i przeprowadzających kontrolę jakości usługi.

Realizujemy, podejmujemy i kontynuujemy współpracę z klientem posiadając odpowiednie kompetencje, zasoby, a ponadto przestrzegamy wymogów etycznych w sposób szczególny niezależności.

Związek Rewizyjny określa zasady i procedury systemu kontroli jakości zapewniające spełnienie przez wszystkich partnerów, pracowników i współpracowników wymogu niezależności umysłu i wizerunku oraz wykonywania powierzonych zadań z należytą starannością i obiektywizmem.

Stosowne procedury i oświadczenia wraz z raportami stanowią załączniki do Instrukcji Wewnętrznego Systemu Kontroli Jakości.